Algemene Voorwaarden

Art. 1 Algemeen:

Lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten gesloten tussen Flamma Brandwerende Applicaties BV te
Wormerveer, verder te noemen Flamma Brandwerende Applicaties BV en
opdrachtgever of leverancier.

Lid 2 Op overeenkomsten en Flamma Brandwerende
Applicaties BV en anderen is Nederlands recht van toepassing.

Lid 3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij
de kamer van Koophandel te wormerveer.

 

Art. 2 Aanbieding en order:

Lid 1 Iedere aanbieding van Flamma Brandwerende
Applicaties BV is vrijblijvend.

Lid 2 Bij aankoop geld:

1. ) Indien een schriftelijke order door Flamma
Brandwerende Applicaties BV wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgegane
aanbieding van de leverancier, dan komt de overeenkomst tot stand indien en op
het moment dan binnen 12 dagen na dagtekening van de order de zake
overeenkomstig de order wordt geleverd.

2. ) In geval een overeenkomst mondeling wordt
aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschorst tot het moment
dat de schriftelijke bevestiging van de order door Flamma Brandwerende
Applicaties BV wordt verzonden. De uitvoering van de mondelinge overeenkomst
wordt echter niet opgeschort indien bij het aangaan van de mondelinge
overeenkomst door Flamma Brandwerende Applicaties BV aan de leverancier een
ordernummer wordt verstrekt.

 

Art. 3 Prijs

Lid 1 In geval van verhoging van o.a koersen, lonen,
belastingen, rechten, lasten etc. is Brandwerende Applicaties BV gerechtigd
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen ook al vindt de verhoging
plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaardingen of bevestiging te
voorziene omstandigheden, een en ander met inachtneming van de ter zake
geldende wettelijke voorschriften.

Lid 2 In geval van verhoging van de overeengekomen
prijs bij verkoop en onderhoud heeft opdracht het recht de overeenkomst te
ontbinden, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de door
Flamma Brandwerende Applicaties BV gemaakte kosten. In geval van verhoging van
de overeengekomen prijs bij inkoop heeft Flamma Brandwerende Applicaties BV het
recht de overeenkomst met haar leverancier te ontbinden. De ontbinding is
slechts bij aangetekende brief in te roepen tenzij anders is overeengekomen.

 

Art. 4 Montage:

Lid 1 Alle montage- of installatiewerkzaamheden en
vervoerskosten zijn steeds voor rekening van opdrachtgever respectievelijk
leverancier.

 

Art. 5 Levering bij verkoop:

Lid 1 Opgegeven levertijden zullen nummer zijn te
beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen is
overeengekomen.

Lid 2 De geleverde zaken zijn na het verlaten van het
gebouw van Flamma Brandwerende Applicaties BV voor risico van de opdrachtgever.

 

Art. 6 Levering bij inkoop

Lid 1 Levering geschiedt op ons adres in Wormerveer.

Lid 2 De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt
door onvoldoende verpakking, ligt bij de leverancier.

Lid 3 Alle verpakkingen, uitgezonderd duidelijk
gekenmerkte leenemballage, wordt bij de levering eigendom van Flamma
Brandwerende Applicaties BV. Het retour zenden van leenemballage komt voor
rekening van de leverancier.

 

Art. 7 Reclames:

Lid 1 Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst
door opdrachtgever in bezit te zijn van Flamma Brandwerende Applicaties BV.
Flamma Brandwerende Applicaties BV heeft bij nadien ontvangen reclames de
tussen het terugnemen van de zaken van het leveren van vervangende zaken, resp.
Het verrichten van een passende prijsreductie anderzijds.

Lid 2 Met uitzondering van het recht van een reclame
zoals in lid 1 omschreven, is Flamma Brandwerende Applicaties BV op geen enkel
wijze aansprakelijk voor door haar geleverde, nog door Flamma Brandwerende
Applicaties BV verrichte montage,- plaatsing,- onderhoud,- vulling,- en
controlewerkzaamheden.

 

Art. 8 Betaling bij verkoop en onderhoud:

Lid 1 Tenzij anders is overeenkomen zal opdrachtgever
het overeengekomen gefactuurde bedrag binnen de op de factuur aangegeven
termijn aan Flamma Brandwerende Applicaties BV betalen zonder de opdrachtgever
recht heeft op enige niet uitdrukkelijke overeengekomen korting of het
toepassen van een verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is
aangegeven, zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

Lid 2 Indien betaling plaats vindt per bank- of
girorekening, is de op de afschriften van door Flamma Brandwerende Applicaties
BV aangegeven datum van bijschrijving bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt.

Lid 3 Indien opdrachtgever na het verstrijken van de
betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft
volledig heeft voldaan komt opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling vereis zal zijn, in verzuim.

Lid 4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is
opdrachtgever over de nog niet betaalde bedragen een rente verschuldigd van 1%
per maand vanaf de vervaldag

Lid 5  Opdrachtgever
is, bij niet tijdige voeldoening aan zijn betalingsverplichtingen,
aansprakelijk voor alle kosten welke Flamma Brandwerende Applicaties BV moet
maken voor het incasseren van haar vordering, waaronder met name begrepen
buitengerechtelijke incassokosten (waarvan de hoogtewordt bepaald op minimaal
15% van het totale bedrag met een minimum bedrag van € 35,00)

Lid 6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken
steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente, kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij
facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elk factuur naar
evenredigheid.

 

Art. 9 Betaling bij inkoop

Lid 1 Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na
levering, onder voorwaarde van goedkeurig van de levering en ontvangst van alle
bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal.

Lid 2 Betaling door Flamma Brandwerende Applicaties BV
houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

 

Art. 10 Eigendomsovergang bij verkoop:

Lid 1 Flamma Brandwerende Applicaties BV behoudt tot
aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan Flamma Brandwerende
Applicaties BV verschuldigde betaling, de eigendom van alle door haar geleverde
zaken, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niet
uitgezonderd.

 

Art. 11 Eigendomsovergang bij inkoop

Lid 1 De eigendom van de zaken gaat op Flamma
Brandwerende Applicaties BV over op het moment van levering.

 

Art. 12 Aansprakelijkheid bij verkoop en
onderhoud

Lid 1 Behoudens garantieverplichtingen zoals
beschreven in artikel 14 is Flamma Brandwerende Applicaties BV niet
aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van opdrachtgever
door derden veroorzaakt in verband met door Flamma Brandwerende Applicaties BV
geleverde zaken of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of
grove schuld aan Flamma Brandwerende Applicaties BV toe te rekenen.

 

Art. 13 Aansprakelijkheid bij inkoop

Lid 1 De leverancier is aansprakelijk voor schade die
door Flamma Brandwerende Applicaties BV of derden wordt geleden als gevolg van
een gebrek in zijn product waardoor het niet de eigenschappen biedt die men mag
verwachten.

Lid 2 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade
die door Flamma Brandwerende Applicaties BV of door derden wordt geleden als
gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen
die door hem bij de uitvoering van de overkomst zijn betrokken.

Lid 3 De leverancier vrijwaard Flamma Brandwerende
Applicaties BV voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van
aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek
van Flamma Brandwerende Applicaties BV een schikking treffen met die derden,
dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijke met Flamma Brandwerende
Applicaties BV, verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld

Lid 4 Voor toepassing van dit artikel worden personeel
en medewerkers van Flamma Brandwerende Applicaties BV als derden aangemerkt.

 

Art. 14 Garantie bijverkoop en onderhoud:

Lid 1 De door Flamma Brandwerende Applicaties BV
geleverde producten worden gedruende een jaar na levering gegarandeerd. Deze
garantie houdt in dat Flamma Brandwerende Applicaties BV tijdens die periode de
materiaal,- of constructiefouten, zal herstellen of vervangen. Indien niet
daartoe door Flamma Brandwerende Applicaties BV gemachtigden
herstelwerkzaamheden aan het product trachten uit de voeren alsmede het
geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend vervalt de
garantie. Andere aansprakelijkheid blijft uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 2 Voeldoening aan haar garantieverplichtingen door
Flamma Brandwerende Applicaties BV geldt als enige en algehele
schadevergoeding.

 

Art. 15 Garantie bij inkoop:

Lid 1 De leverancier garandeert dat de geleverde zaken
voldoen aan de hoogste wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften
alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids,-
en kwaliteitsnormen.

Lid 2 Bij keuring, controle en/of beproeving door
Flamma Brandwerende Applicaties BVdient de leverancier toeging te verlenen tot
de ter zake doende plaatsen. Verleent medewerking en stelt Flamma Brandwerende
Applicaties BV tijdig op de hoogte van het tijdstip waarop bovenstaande kan
plaatsvinden.

Lid 3 De kosten van keuring, controle en/of beproving
zijn voor rekening va leverancier.

Lid 4 Indien bij keuring, controle en/of beproving
voor, tijdens of na de levering de zaken geheel of gedeeltelijk worden
afgekeurd, zal Flamma Brandwerende Applicaties BV dit aan de leverancier
schriftelijk melden.

Lid 5 In geval van afkeuring van zaken tijdens of na
levering, gaan de eigendom en het risico van de afgekeurde zaken wederom op de
leverancier over en wel vanaf de datum van dagtekening van die in het vorige
lid als bedoelde melding.

Lid 6 De leverancier is verplicht onderdelen ter zake
van de geleverde zaken gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde
zaken in voorraad te houden.

Lid 7 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na
overleg met de leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de
leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging
voor rekening van de leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten
voeren.

 

Art. 16 Overmacht / Niet toerekenbare
tekortkoming:

Lid 1 Onder overmacht zijn begrepen alle van Flamma
Brandwerende Applicaties BV onafhankelijke omstandigheden, welke redelijkerwijs
geacht moet worden de nakoming en/of tijdig nakoming oorlof, mobilisatie,
afkondiging van de staat van oorlof of beleg, oproer, maatregelen van
overheidswege waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, niet levering
van onze leverancier althans niet levering onder de met ons afgesproken
condities, watersnood, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in
ondernemingen waarbij wij materialen betrekken of waar wij materialen laten
bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening
onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer
der grondstoffen en/of materialen

Lid 2 In gevan van omstandigheden die de nakoming van
een verbintenis verhinderen en die niet aan Flamma Brandwerende Applicaties BV
zijn toe te rekenen (hierna: overmacht) worden de verplichten van Flamma
Brandwerende Applicaties BV gedurende het voordoen van deze omstandigheden
opgeschorst. Zulks geldt ontverkort bij het zich voordoen van de omstandigheden
zoals genoemd in artikel 17 lid 1.

Lid 3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming
van deze verplichtingen door Flamma Brandwerende Applicaties BV niet mogelijk
is, langer duurt dan vijf maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

 

Art. 17 Tekortkoming:

Lid 1 Flamma Brandwerende Applicaties BV heeft het
recht om door Flamma Brandwerende Applicaties BV met opdrachtgever gesloten
overeenkomst(en) dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden
c.q. te wijzigen door een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever zonder dat
enige te rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, dan wel de nakoming van
onze verbintenis op te schorten, alles onverminderd het recht op vergoeding van
de kosten, schaden, interesses, indien:

A. De opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen
jegens Flamma Brandwerende Applicaties BV niet nakomt;

B. De opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard of surseance van betaling aangevraagd;

C. De opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn
zaken of bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk;

D. Ten laste van de opdrachtgever beslag van welke
aard dan ook, hetzij executoriaal, hetzij conservatoir, wordt gelegd;

E. En in algemene in in al die gevallen waarin na het
sluiten van de overeenkomst aan Flamma Brandwerende Applicaties BV grond geven
te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Lid 2 Indien opdrachtgever respectievelijk leverancier
enige verplichtingen niet voldoet wordt hij geacht ontbinden zonder dat zij tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden is, toch onverminderd de haar
verder toekomende rechten.

Klant Login

Facebook Linkedin